T.C.

SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI

Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

1/16

Sayı : B.13.2.SGK.0.12.02.00/031-854 22/07/2013

Konu : 6486 sayılı Kanunda öngörülen sigorta

primi teşviki düzenlemeleri

GENELGE

2013 – 30

1- GENEL AÇIKLAMALAR

Bilindiği üzere, 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin yedinci cümlesi ile son cümlesi yürürlükten kaldırılmıĢ, aynı fıkraya aĢağıdaki (i) bendi eklenmiĢ, aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aĢağıdaki fıkra ve maddenin sonuna aĢağıdaki fıkralar eklenmiĢtir.

i) Özel sektör işverenlerinin yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak yurt içinden götürülen sigortalılar için, bu maddenin (f) bendine göre prime esas kazanç üzerinden ödenecek primin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar Hazinece karşılanır. Bu bent hükümlerinden faydalanabilmek için; çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak işverenler tarafından bu Kanun uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi, bu sigortalılara ilişkin olarak yatırılması gereken sigorta primi tutarlarının Hazinece karşılanmayan kısmının yasal süresi içinde işverenlerce ödenmiş olması ve bu işverenlerin Kuruma prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması şarttır. Ancak Kuruma olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ettiren ve taksitlendiren işverenler ile taksitlendirme ve yapılandırma kanunlarına göre taksitlendiren ve yapılandıran işverenler bu tecil, taksitlendirme ve yapılandırmaları devam ettiği sürece bu bent hükmünden yararlandırılır. 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlara ait işyerleri; 2886 sayılı Kanun ve 4734 sayılı Kanun hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri; ek 2 nci madde kapsamında uygulanan teşvikten yararlanan işyerleri ile sosyal güvenlik destek primine tabi tutulmak suretiyle çalışanlar hakkında bu bent hükümleri uygulanmaz. Hazineden karşılanan prim tutarları, işverenler bakımından gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmaz.”

“On ve üzerinde sigortalı çalıştıran işyerlerine uygulanmak üzere, birinci fıkranın (ı) bendinde belirtilen ve Hazinece karşılanan puana, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden altı puana kadar ilave puan eklemeye, sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksini dikkate almak suretiyle ilave puan uygulanacak illeri ve uygulama süresini belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

“Yapılan kontrol ve denetimlerde, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalının fiilen çalışmadığının tespit edilmesi hâlinde, işverenler bir yıl süreyle bu maddeyle sağlanan destek unsurlarından yararlanamaz. Bu madde kapsamındaki teşvikten yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teşvik tutarı işverenden gecikme

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

2/16

cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.”

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine 6486 sayılı Kanun ile eklenen ikinci fıkra hükmünün Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden, 14/7/2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla da, anılan fıkrada öngörülen iĢveren hissesi sigorta primi teĢviki kapsamına giren yerler, uygulama süresi ile malullük, yaĢlılık ve ölüm sigorta primlerinde beĢ (5) puanlık prim indirimine ilave olarak, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak olan iĢveren hissesi sigorta primi teĢvikine iliĢkin prim oranı (6 puan) belirlenmiĢ bulunmaktadır.

Söz konusu düzenlemelere iliĢkin uygulamanın usul ve esasları ise aĢağıda açıklanmıĢtır.

2- İŞVERENLERCE YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN SİGORTALILAR İÇİN UYGULANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

2-1- Sigorta Prim Teşviki Kapsamı

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine göre; genel sağlık sigortası prim oranının iĢveren hissesine ait kısmından yapılması öngörülen beĢ (5) puanlık prim indiriminden, anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalıları çalıĢtıran özel sektör iĢyeri iĢverenleri yararlanabileceklerdir.

Bu bağlamda, 6486 sayılı Kanun ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (i) bendi hükümlerinden, özel sektör iĢyeri iĢverenlerince yurtdıĢındaki iĢyerlerinde çalıĢtırmak üzere;

- 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında sosyal güvenlik sözleĢmesi imzalanmamıĢ ülkelere götürülen Türk iĢçilerinden,

- Sosyal güvenlik sözleĢmesi imzalanmamıĢ ülkeler ile sosyal güvenlik sözleĢmesi imzalanmıĢ ülkelere 5510 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında geçici görevle gönderilen sigortalıların Türkiye’deki sigortalılık statüsüne göre ödenecek sigorta primlerinde sigorta kolları bakımından genel sağlık sigortası primlerinin bulunması halinde, bahse konu iĢçilerden,

- Almanya ile yapılan “Ġstisna Akdi” sözleĢmesi çerçevesinde Almanya’ya götürülen Türk iĢçilerinden,

dolayı, anılan Kanunda öngörülen ve bu Genelgede belirtilen Ģartların sağlanması kaydıyla, genel sağlık sigortası primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.

Dolayısıyla, yukarıda açıklanan bahse konu sigortalılardan dolayı, yurtdıĢında çalıĢtığı süreler için 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca malullük, yaĢlılık ve ölüm sigorta primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden yararlanılamayacak, ancak bu sigortalıların çalıĢmak üzere yurtdıĢına götürüldüğü/geçici olarak gönderildiği sürelerden dolayı aynı maddenin (i) bendi hükümleri kapsamında genel sağlık sigortası primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden yararlanılacaktır.

Örnek 1: Hollanda ile Ülkemiz arasında imzalanan sosyal güvenlik sözleĢme hükümleri kapsamında, kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %2 olan (A) Limited ġirketi, Türkiye’de mevcut iĢyerinde çalıĢtırmakta olduğu (B) sigortalısını Hollanda’da kurulu bulunan iĢyerinde çalıĢtırmak üzere geçici görevle göndermesi halinde yurtdıĢında bulunduğu süreler için ödenmesi gereken genel sağlık sigorta primlerinin iĢveren hissesinin beĢ (5) puanlık kısmı Hazinece karĢılanacak, ancak bu sigortalıdan dolayı geçici görevle yurtdıĢında bulunduğu süreler için 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen malullük, yaĢlılık ve ölüm sigorta primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden yararlanılamayacaktır.

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

3/16

Buna karĢın, 1.9.1985 tarihinde yürürlüğe giren Türkiye - Libya Sosyal Güvenlik SözleĢmesi ve Ġdari AnlaĢması gereğince Libya’da Türk müteahhitleri yanında çalıĢan Türk iĢçileri hakkında genel sağlık sigortası primi hariç diğer sigorta kollarına iliĢkin yükümlülükler Ülkemizde açılacak olan iĢyeri dosyası üzerinden yerine getirildiğinden, Libya’ya çalıĢtırılmak üzere götürülen Türk iĢçilerinden dolayı 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerinde öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanılamayacaktır.

Diğer taraftan, Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında yapılan sosyal güvenlik sözleĢme hükümlerinde, yurtdıĢına çalıĢmak üzere gönderilen iĢçilerin o ülkede çalıĢabilecekleri süreye iliĢkin hükümler de yeralmakta olup, genel sağlık sigorta primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden, sosyal güvenlik sözleĢmesinde belirtilen süreler dahilinde yararlanılması gerekmektedir.

2-2- Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi hükümlerinde, ilave istihdam yönünden herhangi bir düzenleme yeralmadığından, gerek Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği 1/6/2013 tarihinden önce iĢe alınan ve sigortalılığı devam eden, gerekse bu tarihten sonra iĢe alınan sigortalıların tamamından dolayı yararlanılacaktır.

Bu bağlamda, bahse konu sigorta primi teĢvikinden yararlanmak üzere 06486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin seçilmesi gerekmekte olup, bu belge 1, 4, 5, 6, 13, 20, 21, 29, 30, 32, 33, 35 ve 36 nolu belge türleri ile birlikte seçilebilecektir.

Buna karĢın,

- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalıĢanlardan,

- Libya’da çalıĢanlardan,

- 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve iĢletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerden,

- Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerden,

- 4046 sayılı Kanunun 21 inci maddesi kapsamında iĢ kaybı tazminatı alanlardan,

- Harp malülleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malüllüğü aylığı alanlardan,

dolayı, genel sağlık sigortası primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle 2, 7, 12, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 31, 34, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 90, 91 ve 92 nolu belge türleri ile 06486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin seçilmesine sistem tarafından izin verilmeyecektir.

2-3- Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılmaya Başlanılacak Tarih

6486 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen (i) bendi hükümlerinin Kanun hükmünün yayımını takip eden aybaĢından itibaren yürürlüğe gireceği öngörüldüğünden, bahse konu Kanun hükümleri 1/6/2013 tarihinden itibaren geçerli olacak, dolayısıyla anılan Kanun kapsamında sigorta primi teĢvikinden yararlanılacak ilk aylık prim ve hizmet belgesi 2013/Haziran ayına iliĢkin belge olacaktır.

Anılan Kanun hükmünden yararlanabilmek için kapsama giren sigortalılara iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 06486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmesi yeterli olup, bahse konu sigorta primi teĢvikinden yararlanılabilmesi amacıyla iĢverenlerce iĢyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne baĢvuruda bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

4/16

2-4-Hazinece Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Prim Tutarının Hesaplanması

6486 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, özel sektör iĢyeri iĢverenlerince yurt dıĢındaki iĢyerlerinde çalıĢtırılmak üzere götürülen ya da geçici görevle gönderilen 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılar için ödenmesi gereken genel sağlık sigortası primlerinin prime esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanan iĢveren hisselerinin beĢ (5) puanlık kısmı Hazinece karĢılanacaktır.

Örnek 2; Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı % 2 olan (C) Limited ġirketi tarafından Ülkemizle sosyal güvenlik sözleĢmesi imzalanmamıĢ olan Irak’a çalıĢmak üzere (D) Türk iĢçisinin götürülmesi halinde, bahse konu sigortalı hakkında kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacağından, bu sigortalının 2013/Haziran ayına iliĢkin prime esas kazanç tutarının 3.000,00 TL olduğu varsayıldığında;

2013/Haziran ayına iliĢkin olarak Hazinece karĢılanacak olan tutar (genel sağlık sigortası primi iĢveren hissesinin beĢ puan karĢılığı tutar) = 3.000,00 TL*5/100 = 150,00 TL,

ĠĢveren tarafından ödenmesi gereken tutar ise Hazinece karĢılanmayan genel sağlık sigortası primi iĢveren ve sigortalı hissesi (%2,5+%5) ile kısa vadeli sigorta kolları primi (%2) olmak üzere prime esas kazanç tutarı üzerinden toplam %9,5’lik kısma iliĢkin sigorta primi ise;

ĠĢveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 3.000,00*9,5/100= 285,00 TL,

olacaktır.

Örnek 3: 1 nolu örnekteki iĢyeri iĢverenince Türkiye’deki iĢyerinden Hollanda’da kurulu iĢyerine geçici görevle gönderilen (B) sigortalısına iliĢkin sigorta primlerinin tüm sigorta kolları üzerinden Türkiye’den ödendiği varsayıldığında, adıgeçen Ülkeye gönderilen (B) sigortalısı için prime esas kazanç tutarı üzerinden genel sağlık sigortası priminin beĢ puanlık kısmı Hazinece karĢılanacak olup, bu sigortalının prime esas kazanç tutarının 2.500,00 TL olduğu varsayıldığında,

Hazinece karĢılanacak olan tutar (genel sağlık sigortası primi iĢveren hissesinin beĢ puan karĢılığı tutar) = 2.500,00 TL*5/100 = 125,00 TL,

ĠĢveren tarafından ödenmesi gereken tutar ise Hazinece karĢılanmayan genel sağlık sigortası primi iĢveren ve sigortalı hissesi (%2,5+%5), kısa vadeli sigorta kolları primi (%2) ile malullük, yaĢlılık ve ölüm sigorta primi (%20) olmak üzere prime esas kazanç tutarı üzerinden toplam %29,5’lik kısma iliĢkin sigorta primi ise;

ĠĢveren tarafından ödenmesi gereken tutar = 2,500,00*29,5/100= 737,50 TL,

olacaktır.

2-5- Kuruma Olan Prim, İdari Para Cezası ve Bunlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Borçlarının Çeşitli Kanunlar Gereğince Yapılandırılmış veya 6183 Sayılı Kanunun 48 İnci Maddesine İstinaden Tecil ve Taksitlendirilmiş Olması

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca, genel sağlık sigortası primlerinin beĢ (5) puanlık kısmının Hazinece karĢılanabilmesi için, iĢverenlerin, muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmektedir. ĠĢverenlerin muaccel borçlarının bulunup bulunmadığı hususu ise, her bir iĢyeri bazında ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Buna göre, uygulama, iĢverenin Türkiye genelindeki tüm iĢyerleri bazında değil, sigorta prim indiriminden yararlanılacak iĢyeri bazında yapılacak olup, kapsama giren bir iĢverenin aynı veya farklı sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünde iĢlem gören birden fazla iĢyeri dosyasının bulunması halinde, genel sağlık sigortası primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden, muaccel

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

5/16

sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan iĢyerlerinden dolayı yararlanılabilecek, buna karĢın, muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan iĢyerlerinden dolayı ise, (sözkonusu borçlar ödenmediği sürece) bahse konu sigorta prim indiriminden yararlanılamayacaktır.

Genel sağlık sigortası primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden yararlanacak olan iĢverenin muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması gerekmekle birlikte, sözkonusu borçların çeĢitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmıĢ veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ olması ve yapılandırma veya taksitlendirme iĢlemlerinin devam ediyor olması kaydıyla, sözkonusu indirimden yararlanılabilecektir.

Bu bakımdan, muaccel borçları, çeĢitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmıĢ ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ olan iĢverenler, yapılandırma veya taksitlendirme iĢlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının da bulunmaması kaydıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 06486 kanun numarasını seçmek suretiyle Kuruma gönderebileceklerdir.

Bu kapsamda, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde öngörülen genel sağlık sigortası primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden yararlanmak amacıyla, aylık prim ve hizmet belgelerini 06486 kanun numarasını seçmek suretiyle göndermek isteyen iĢverenlerin, çeĢitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmıĢ ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ borçları varsa, bu borçlar sorgulama sırasında dikkate alınamamaktadır.

Dolayısıyla, genel sağlık sigortası primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden yararlanmak amacıyla aylık prim ve hizmet belgelerini 06486 kanun numarası seçerek göndermek isteyen iĢverenlerin Kuruma olan borçları, çeĢitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmıĢ ya da 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ ise bilgisayar programlarınca yapılacak olan sorgulama sırasında, bu iĢverenlerin yalnızca yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme kapsamına girmeyen dönemlere iliĢkin muaccel borçlarının olup olmadığına bakılabilmektedir.

Bu sebeple, borçları çeĢitli Kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmıĢ veya tecil ve taksitlendirilmiĢ iĢverenlerden, yeniden yapılandırma veya tecil ve taksitlendirme anlaĢmaları bozulması gerektiği halde bozulmamıĢ olanların ödeme planlarının, en geç bozma koĢulunun oluĢtuğu tarihten itibaren bir ay içinde bozulması icabetmektedir.

Borçları 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ yada ilgili kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmıĢ olmasına rağmen ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle taksitlendirme/yapılandırma anlaĢmaları bozma koĢuluna girmiĢ olan iĢverenlerin/alt iĢverenlerin aylık prim ve hizmet belgelerini 06486 kanun numarasını seçmeksizin düzenlemeleri gerekmekte olup, söz konusu iĢverenler ile ilgili olarak yapılacak bozma iĢlemlerinin, yukarıda belirtilen süre içinde tamamlanıp tamamlanmadığının ilgili sosyal güvenlik il/merkez müdürleri tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir.

3- ON VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN UYGULANACAK İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ

3-1- Sigorta Primi Teşviki Kapsamı

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢvikinden, 30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I), (II) ve (III)

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

6/16

sayılı listelerde yeralan ve aĢağıdaki tabloda belirtilen yerlerde faaliyet gösteren iĢyerlerinden, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanıp, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında on (dahil) ve üzerinde sigortalı çalıĢtıran özel sektöre ait iĢyerleri yararlanabilecektir.

On ve üzerinde sigortalı çalıĢtırıldığının tespiti sırasında aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar dikkate alınacaktır. ĠĢverenlerce, aynı aya/döneme iliĢkin olarak kanun numaralı ya da kanun numarası seçilmeksizin birden fazla aylık prim ve hizmet belgesinin verilmiĢ olması halinde, sigortalı sayısının tespitinde, farklı belge türleri ile birden fazla bildirimi yapılan her bir sigortalı için tek bir kayıt dikkate alınmak suretiyle bu belgelerde kayıtlı sigortalıların toplam sayısı dikkate alınacaktır.

Örnek 4: Sigorta primi teĢviki kapsamına giren Erzurum ilinde faaliyet gösteren (F) gerçek kiĢisine ait iĢyerinde 13 sigortalının çalıĢtığı ve bahse konu sigortalılardan,

- 5 sigortalının 06111 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesiyle,

- 1 sigortalının 54857 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesiyle,

bildirildiği varsayıldığında, bu Genelgede açıklanan diğer Ģartların da sağlanması kaydıyla kalan 7 sigortalının 56486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Bu kapsamda, sosyal güvenlik destek primine tabi çalıĢanlar sigortalı sayısının tespitinde dikkate alınacak, buna karĢın aday çırak, çırak ve iĢletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler,

(I) SAYILI LİSTE

(4 yıl)

(II) SAYILI LİSTE

(5 yıl)

(III) SAYILI LİSTE

(6 yıl)

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Aksaray

Ardahan

Artvin

Bayburt

Batman

Bartın

Çankırı

Bingöl

Çorum

Erzurum

Bitlis

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Elazığ

GümüĢhane

Hakkari

Erzincan

KahramanmaraĢ

Iğdır

Hatay

Kilis

Kars

Karaman

Niğde

Mardin

Kastamonu

Ordu

MuĢ

Kırıkkale

Osmaniye

Siirt

KırĢehir

Sinop

ġanlıurfa

Kütahya

Tokat

ġırnak

Malatya

Tunceli

Van

NevĢehir

Yozgat

Bozcaada-Gökçeada ilçeleri

Rize

Sivas

Trabzon

UĢak

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

7/16

meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler toplam sigortalı sayısı hesabında dikkate alınmayacaktır.

Sigorta primi teĢvikinden yararlanmakta olan bir iĢyerinden daha sonra sigortalı çıkartılması nedeniyle, bir sonraki ayda çalıĢan sigortalı sayısında azalma olmasına bağlı olarak, bu iĢyerinden Kuruma bildirilen sigortalı sayısının on (10) sigortalının altına düĢmesi halinde o ay için sigorta primi teĢvikinden yararlanılamayacak, dolayısıyla bu iĢyerinde çalıĢan sigortalı sayısı yeniden on (10) sigortalıya ulaĢmadıkça sigorta primi iĢveren hissesi teĢvikinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen yerlerde aynı iĢverene ait birden fazla iĢyerinin bulunması durumunda ise, asgari on (10) sigortalı çalıĢtırma Ģartı, iĢyerlerinin her biri için ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü 1/1/2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girdiğinden, 2013/Ocak ayına iliĢkin aylık prim ve hizmet belgesinden baĢlamak üzere yukarıda belirtildiği Ģekilde hesaplanmak suretiyle on (10) ve üzerinde sigortalı çalıĢtıran iĢyerleri de kapsama girmektedir.

Örnek-5: Sivas ilinde 15/10/2012 tarihinde faaliyete geçen (K) Anonim ġirketine ait iĢyerinde kanun kapsamına alındığı tarih itibariyle 7 sigortalı çalıĢtırıldığı, 18/02/2013 tarihinde yeni iĢe baĢlayan 3 sigortalı ile birlikte iĢyerinde çalıĢan sigortalı sayısının 2013/ġubat ayında 10 sigortalı olduğu varsayıldığında,

Bahse konu iĢveren, 2013/Ocak ayı için sigorta primi iĢveren hissesi teĢvikinden yararlanamayacak, ancak 2013/ġubat ayında aylık prim ve hizmet belgesinde kayıtlı on (10) sigortalısının tamamı için sigorta primi iĢveren hissesi teĢvikinden yararlanabilecektir.

3-2- Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Sigortalılar

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanmakta olan, on (10) ve üzerinde sigortalı çalıĢtıran özel sektör iĢyeri iĢverenleri, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası kapsamındaki sigorta primi teĢvikinden yararlanmak amacıyla, 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerini 1, 4, 5, 6, 13, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ve 37 nolu belge türleri ile birlikte seçebilecektir.

Buna karĢın,

- Sosyal güvenlik destek primine tabi çalıĢanlardan,

- YurtdıĢında çalıĢan sigortalılardan,

- 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve mesleki iĢletmelerde eğitim gören öğrencilerden,

- Meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrencilerden,

- Yalnızca iĢsizlik sigortası primlerine tabi olanlardan,

- Harp malülleri ile 3713 ve 2330 sayılı Kanunlara göre vazife malüllüğü aylığı alıp, yalnızca kısa vadeli sigorta kollarına tabi olanlardan,

dolayı, söz konusu prim indiriminden yararlanılması mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, 2, 7, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 28, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 90, 91 ve 92 nolu belge türleri ile 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin seçilmesine sistem tarafından izin verilmeyecektir.

3-3- Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanılacak Süre

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanılacak olan süre, iĢyerinin faaliyette bulunduğu bölgeye göre farklı olup, Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere 30/5/2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı eki;

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

8/16

- (I) sayılı liste kapsamında olan illerde faaliyet gösteren iĢyerleri 4 yıl (46486 kanun numaralı belge) süreyle,

- (II) sayılı liste kapsamında olan illerde faaliyet gösteren iĢyerleri 5 yıl (56486 kanun numaralı belge) süreyle,

- (III) sayılı liste kapsamında olan il ve ilçelerde faaliyet gösteren iĢyerleri 6 yıl (66486 kanun numaralı belge) süreyle,

sigorta primi teĢvikinden yararlanabileceklerdir.

Dolayısıyla, sigorta primi teĢvikinin uygulama süresi;

- (I) sayılı liste kapsamındaki illerde faaliyet gösteren iĢyerleri için 31/12/2016 tarihi itibariyle,

- (II) sayılı liste kapsamındaki illerde faaliyet gösteren iĢyerleri için 31/12/2017 tarihi itibariyle,

- (III) sayılı liste kapsamındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren iĢyerleri için 31/12/2018 tarihi itibariyle,

sona erecektir.

Diğer taraftan, bahse konu Kanun hükümleri 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdiğinden, 2013/Ocak ila 2013/Mayıs aylarına iliĢkin olarak gerek kanun numarası seçmeksizin, gerekse 05510 kanun numarası seçilerek aylık prim ve hizmet belgesi düzenleyen iĢverenlerin sonradan, iĢyerinin faaliyette bulunduğu bölgeye göre 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlemek suretiyle geriye yönelik olarak sigorta primi teĢvikinden yararlanmak istemeleri halinde;

Her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere ünitece yapılacak inceleme neticesinde;

- On ve üzerinde sigortalı çalıĢtırıldığının,

- Aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiği iĢyerinden dolayı, prim belgesinin Kuruma gönderildiği tarih itibariyle Kuruma muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmadığının,

- Aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son gününde, Türkiye genelinde muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının, iĢverenin gerçek kiĢilik olması halinde ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamında borçlarının bulunup bulunmadığının kontrol edilerek, muaccel borcun bulunmadığının, ya da bu borcun 16 yaĢından büyükler için belirlenmiĢ olan brüt asgari ücretten fazla olmadığının,

-Daha önce kanun türü seçilmeksizin yada 05510 kanun numarası seçilerek düzenlenmiĢ asıl/ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmiĢ olduğunun,

- Kanun numarası seçilmeksizin yada 05510 kanun numarası seçilerek düzenlenmiĢ aylık prim ve hizmet belgeleri için düzenlenecek iptal nitelikteki belgeler ile 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi seçilmek suretiyle düzenlenmiĢ asıl nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalılar, bu sigortalıların prim ödeme gün sayıları ve prime esas kazanç tutarlarının aynı olup olmadığı kontrol edildikten sonra, aynı olduğunun,

- Tahakkuk etmiĢ sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmiĢ olduğunun,

- Yapılan kontrol ve denetimler sonucunda kayıt dıĢı sigortalı çalıĢtırıldığına veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıĢtırmadığına iliĢkin tespitin bulunmadığının,

anlaĢılması halinde, daha önce yasal süresi içinde kanun numarası seçilmeksizin ya da 05510 kanun numarası seçilmek suretiyle Kuruma verilmiĢ aylık prim ve hizmet belgeleri için iptal nitelikte, 46486/56486/66486 kanun numaralı asıl nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenerek iĢyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne kağıt ortamında

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

9/16

verilmek suretiyle kapsama giren sigortalılardan dolayı geriye yönelik olarak sigorta primi teĢvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Bu durumda, iĢverenlerce sigorta primi teĢvikinden geriye yönelik yararlanmak üzere 2013/Ocak ila 2013/Mayıs aylarına iliĢkin 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenerek Kuruma verilmesi halinde, Hazinece karĢılanacak olan kısma iliĢkin geriye yönelik hesaplanacak fark iĢveren hissesi sigorta primi tutarlarının, iĢverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarına ya da bu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 nci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirilmiĢ veya ilgili kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmıĢ ve tecil taksitlendirme/yapılandırma iĢlemlerinin devam ediyor olması halinde, taksitlendirme/yapılandırma iĢleminin iptalini gerektirmeyen yasal ödeme süresi geçmiĢ taksitlere/sigorta primlerine mahsup edilmesi, yukarıda belirtilen nitelikte borcun bulunmaması ve iĢverence talep edilmesi halinde ise cari ay prim borçlarına mahsup edilmesi ya da iĢverene iade edilmesi gerekmektedir.

3-4-Hazinece Karşılanacak İşveren Hissesi Sigorta Primi Tutarının Hesaplanması

Sigorta primi teĢvikinden, öncelikle 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaĢlılık ve ölüm sigorta primlerinde beĢ (5) puanlık prim indirimi, ardından Bakanlar Kurulunca belirlenen altı (6) puan kadar prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan iĢveren hissesine karĢılık gelen tutarın toplamı sigorta primi kadar yararlanılacak olup, sigorta primi teĢvikinden yararlanılacak olan toplam iĢveren hissesi ise %11 olacaktır.

Örnek 6; Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı %1 olan (L) gerçek kiĢi iĢverenince çalıĢtırılan 12 sigortalının 2013/Haziran ayına iliĢkin prim ödeme gün sayısının (300), prime esas kazanç tutarının ise 15.000,00 TL olduğu varsayıldığında,

SPEK tutarı üzerinden 5 puanlık indirim karĢılığı Hazinece karĢılanacak olan tutar = 15.000,00*5/100 = 750,00 TL

Asgari ücret üzerinden 6 puanlık indirim karĢılığı Hazinece karĢılanacak olan tutar = 300*32,62*6/100 = 587,16 TL

olmak üzere toplam=750,00+587,16= 1.337,16 TL Hazinece karĢılanacak olan tutar,

ĠĢverence ödenmesi gereken tutar ise;

15.000,00*33,5/100 =5.025,00 TL,

5.025,00 TL- 1.337,16 TL= 3.687,84 TL olacaktır.

3-5- İşyerinin Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Prim ve İdari Para Cezası Borcunun Bulunmaması/Yeniden Yapılandırılmış veya Tecil ve Taksitlendirilmiş Olması

30/5/2013 tarihli ve 2013/4966 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 3 üncü maddesinde, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanamayan iĢyerleri hakkında anılan Karar hükümlerinin uygulanmayacağı hükme bağlandığından, Kuruma yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunan iĢyerleri malullük, yaĢlılık ve ölüm sigorta primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden yararlanamayacağından, bu iĢyerlerinin altı (6) puanlık ilave prim indiriminden de yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

10/16

Bu bakımdan, 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiği iĢyerinin bahsekonu sigorta primi teĢvikinden yararlanabilmesi için, öncelikle bu iĢyerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması, borcu bulunmakla birlikte, bu borçların çeĢitli kanunlar gereğince yapılandırılmıĢ veya 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ olması ve yapılandırma/tecil ve taksitlendirme iĢlemlerinin bozma koĢuluna girmemiĢ olması gerekmektedir.

3-6- Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanacak Olan İşverenin Türkiye Genelinde Yasal Ödeme Süresi Geçmiş Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi, İdari Para Cezası ve Bunlara İlişkin Gecikme Cezası ve Gecikme Zammı Borçlarının Bulunmaması/Yeniden Yapılandırılmış veya Tecil ve Taksitlendirilmiş Olması

ĠĢverenlere Verilen Devlet Yardımı, TeĢvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine ĠliĢkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin 6 ncı maddesinde, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu gereğince 16 yaĢından büyük iĢçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarına kadar olan borçların destek ve teĢviklerin verilmesi sırasında dikkate alınmayacağı açıklanmıĢtır.

Bu bağlamda, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢvikinin bölgesel sigorta primi teĢviki olduğu dikkate alınarak, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrası kapsamına, dolayısıyla anılan Tebliğ kapsamına girmesi nedeniyle söz konusu sigorta primi teĢvikinden yararlanılabilmesi için, iĢverenin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları ile iĢverenin gerçek kiĢilik olması halinde ayrıca 5510 sayılı Kanunun 4/1-b kapsamındaki borçları toplamının 16 yaĢından büyükler için belirlenmiĢ olan brüt asgari ücretten fazla olmaması veya fazla olmakla birlikte söz konusu borçların 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiĢ ya da çeĢitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmıĢ olması, ayrıca yapılandırma veya taksitlendirme iĢlemlerinin devam ediyor (bozulma Ģartlarının oluĢmamıĢ) olması gerekmektedir.

Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiĢ prim ve idari para cezası borcunun bulunup bulunmadığının tespiti sırasında, iĢverenlerin kendi adına tescil edilmiĢ tüm iĢyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, iĢveren vekili ve aracı olarak iĢlem gördüğü iĢyerlerinden kaynaklanan prim ve idari para cezası borçlarına, iĢverenin gerçek kiĢi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan 5510/4-1-b kapsamındaki yasal ödeme süresi geçmiĢ prim borçlarına bakılmaktadır.

Buna karĢın, söz konusu sigorta primi teĢvikinden yararlanılmasına yönelik olarak aylık prim ve hizmet belgelerinin 46486/56486/66486 kanun numaraları seçilmek suretiyle Kurumumuza gönderilmesi sırasında, sistem tarafından yalnızca aylık prim ve hizmet belgesinin düzenlendiği iĢyerinden kaynaklanan borçların olup olmadığı sorgulanabilmektedir.

Bu nedenle, 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlendiği iĢyerinden dolayı Kurumumuza yasal ödeme süresi geçmiĢ prim ve idari para cezası borcu bulunmadığı halde, kendi adına tescil edilmiĢ diğer iĢyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, iĢveren vekili ve aracı olarak iĢlem gördüğü iĢyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile iĢverenin gerçek kiĢi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan 5510/4-1-b kapsamındaki yasal ödeme süresi geçmiĢ prim borçlarının toplamı (gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte) 16 yaĢından büyükler için belirlenmiĢ aylık asgari ücretin brüt tutarını aĢan iĢverenlerce, bahse konu sigorta primi teĢvikinden yararlanılmaması gerektiğinden, bu iĢverenlerce aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza gönderilmesi sırasında 46486/56486/66486 sayılı kanun numaralarının seçilmemesi gerekmektedir.

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

11/16

Bu bağlamda, aylık prim ve hizmet belgelerini 46486/56486/66486 kanun numarası seçmek suretiyle Kurumumuza gönderen iĢverenlerin, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiĢ borçlarının olup olmadığının her ay düzenli bir Ģekilde kontrol edilmesi icap ettiğinden, bahse konu iĢverenlerin Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiĢ prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının kontrol edilebilmesi için iĢverenlerce, iĢyeri merkez adresinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne baĢvuruda bulunularak e-Borcu Yoktur aktivasyon işleminin yapılmış olması icap etmektedir.

Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanılabilmesi için, e-Borcu Yoktur aktivasyon iĢlemlerinin yapılmasının ardından, 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi düzenlenmeden önce, iĢverenlerce Kurumumuz internet adresi www.sgk.gov.tr/e-SGK/e-Borcu Yoktur/T.C. Hazine MüsteĢarlığı’na Verilmek Üzere Düzenlenen E-Borcu Yoktur Belgesi linki üzerinden kapsama giren borcun bulunup bulunmadığının sorgulanması, 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin gönderilmesi sırasında kapsama giren borcun bulunması halinde, bahse konu aylık prim ve hizmet belgelerinin iĢverenlerce seçilmemesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, 46486/56486/66486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenmiĢ aylık prim ve hizmet belgelerinin Kurumumuza gönderilmesi gereken sürenin son gününde, Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiĢ prim ve idari para cezası borcunun olup olmadığı, ilgili dosya memuru tarafından, her ay düzenli olarak sorgulanacaktır.

Söz konusu sorgulama iĢlemi, ĠĢyeri Tescil Servislerince 16/4/2009 tarihli ve 2009/62 sayılı Genelgede belirtilen çerçevede ilgili dosya memuruna gerekli yetki tanımlamasının yapılmasının ardından, ”ĠĢveren”, “Kamu Kurumlarınca Türkiye Geneli ĠĢveren Borç Sorgulama Uygulaması” seçenekleri girilmek suretiyle ulaĢılan ekran vasıtasıyla yapılacaktır.

Bu bağlamda, sigorta primi teĢviki kapsamına giren iĢyeri iĢverenlerinin daha önce e-Borcu Yoktur aktivasyon baĢvurusunda bulunulmamıĢ olması halinde, söz konusu iĢverenler tarafından aktivasyon baĢvurusunda bulunulması gerekecektir.

Örnek 7; GümüĢhane ilinde faaliyet gösteren ve onbeĢ (15) sigortalısı olan (D) Limited ġirketinin, muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi ve idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmamasına karĢın, aynı iĢverenin Sinop ilinde faaliyet gösteren ve on (10) sigortalısı bulunan diğer iĢyerinden dolayı muaccel sigorta prim borcu ile gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunduğu, ancak bu borcun 16 yaĢından büyük iĢçiler için belirlenmiĢ aylık asgari ücretin brüt tutarından az olduğu varsayıldığında,

Adıgeçen iĢverenin, GümüĢhane ilinde faaliyet gösteren iĢyerine iliĢkin borcun bulunmaması ve Türkiye genelindeki borcunun 16 yaĢından büyük iĢçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından az olması nedeniyle, bu iĢyerinde çalıĢan sigortalılardan dolayı malullük, yaĢlılık ve ölüm sigorta primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminin yanısıra söz konusu altı (6) puanlık prim indiriminden de yararlanabilecek, buna karĢın Sinop ilinde faaliyet gösteren iĢyeri ise Kuruma olan borcunu ödemediği sürece bahse konu prim indiriminden yararlanamayacaktır.

Örnek 8; 7 nolu örnekteki iĢverenin Sinop ilinde faaliyet gösteren iĢyerinden dolayı Kuruma olan muaccel sigorta prim borcu ile gecikme cezası ve gecikme zammı borcu toplamının 16 yaĢından büyük iĢçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olduğu varsayıldığında, her ne kadar GümüĢhane ilinde faaliyet gösteren iĢyerinden dolayı Kuruma borcu bulunmasa da, Türkiye genelindeki borcun 16 yaĢından büyük iĢçiler için belirlenen aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olması sebebiyle, GümüĢhane ilindeki iĢyerinden dolayı da bahse konu prim indiriminden yararlanılamayacaktır.

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

12/16

3-7- Teşvikten Yararlanmak Amacıyla Yapılacak Olan Başvurunun Şekli

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanabilmek için 46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgelerinin e-Bildirge sistemi üzerinden gönderilebilmesine yönelik kodlama yapılması amacıyla sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne baĢvuru Ģartı bulunmamakta, ancak sözkonusu sigorta primi teĢvikinden yararlanılabilmesi için e-Borcu Yoktur aktivasyon iĢlemlerinin yapılması gerektiğinden, Kurumumuz ilgili Ünitelerine yalnızca “e-Borcu Yoktur Aktivasyon” baĢvurusunda bulunulması gerekmektedir.

3-8- Alt İşvereni Olan İşyerleri ile Alt İşverenlerin Sigorta Primi Teşvikinden Yararlanma Şartları

Alt iĢvereni bulunan asıl iĢverenlerce on (10) ve üzerinde sigortalı çalıĢtırılmamasına karĢın, alt iĢverenlerce çalıĢtırılan sigortalı sayısı ile birlikte on (10) ve üzerinde sigortalı çalıĢtırılması durumunda, gerek asıl iĢverence gerekse alt iĢverence çalıĢtırılan sigortalılardan dolayı sigorta primi teĢvikinden yararlanılması mümkün bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca, alt iĢverenlerin Kuruma olan borçlarından, alt iĢveren ile birlikte asıl iĢveren de sorumlu tutulmaktadır. Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢviki kapsamında, sigorta primlerinin Hazinece karĢılanabilmesi için asıl iĢverenin bu Genelgenin (3.5) bölümünde belirtildiği Ģekilde kapsama giren borcunun bulunmamasının yanısıra kendisinden iĢ alan alt iĢverenlerden kaynaklanan muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun da bulunmaması gerekmektedir.

Buna karĢın, alt iĢverenler, yalnızca kendi çalıĢtırmıĢ oldukları sigortalılara iliĢkin borçlardan sorumlu tutulabileceğinden, asıl iĢverenin veya diğer bir alt iĢverenin Kuruma muaccel sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmasına karĢın, kendi alt iĢverenliğinden kaynaklanan bu Genelgenin (3.5) bölümünde belirtildiği Ģekilde kapsama giren borcunun bulunmaması halinde, bu durumdaki alt iĢverenlerce sözkonusu prim indiriminden yararlanılabilecektir.

Bununla birlikte, gerek kendisinin bu Genelgenin (3.5) bölümünde belirtildiği Ģekilde kapsama giren, gerekse kendisinden iĢ alan alt iĢverenlerinin yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmayan asıl iĢverenlerce, cari aylara iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerinin 46486/56486/66486 kanun numarası seçilmek suretiyle yasal süresi içinde Kuruma gönderilmesine ve muhteviyatı prim tutarlarının da yasal süresi içinde ödenmesine rağmen, alt iĢverenin aynı aya iliĢkin prim borcunu süresi içinde ve tam olarak ödememesi halinde, asıl iĢveren her ne kadar alt iĢverenin Kuruma olan borçlarından sorumlu ise de, alt iĢverenin cari ay prim borçlarını yasal ödeme süresinin sonuna kadar ödeyebileceği gerekçesi ile muaccel hale gelmeden alt iĢverence ödenmemesinden dolayı, asıl iĢveren ilgili ay için bahse konu prim indiriminden yararlanabilecek (alt iĢveren primlerini yasal süre içerisinde ödemediği için prim indiriminden yararlanamayacak), buna karĢın takip eden aylarda alt iĢverenlere ait muaccel borçlar ödenmediği sürece, gerek asıl iĢveren, gerekse alt iĢverenin sigorta primi teĢvikinden yararlanması mümkün olamayacaktır.

Örnek-9: Bitlis ilinde faaliyet gösteren ve dokuz (9) sigortalısı bulunan (C) Anonim ġirketinin üç (3) sigortalısı bulunan 1 numaralı ve iki (2) sigortalısı bulunan 2 numaralı alt iĢverenlerinin yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta primi, iĢsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara iliĢkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması nedeniyle

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

13/16

2013/Haziran ayına iliĢkin aylık prim ve hizmet belgelerini, 66486 kanun numarası seçmek suretiyle Kuruma yasal süresi içerisinde gönderdiği, asıl iĢveren ve 1 nolu alt iĢverenin kendilerince ödenmesi gereken prim tutarlarını yasal süresi içinde ve tam olarak ödemelerine rağmen, 2 nolu alt iĢverenin kendisine ait prim tutarlarını yasal süresi içinde ödemediği varsayıldığında,

- 2013/Haziran ayına iliĢkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı, yalnızca asıl iĢveren ile 1 nolu alt iĢveren sigorta primi teĢvikinden yararlanabilecek,

- 2 nolu alt iĢverene ait yasal ödeme süresi geçmiĢ sigorta primi ve iĢsizlik sigortası prim borçları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmediği sürece, 2013/Temmuz ayına iliĢkin düzenlenecek olan aylık prim ve hizmet belgesinden baĢlanılarak asıl iĢveren ve 2 nolu alt iĢveren sigorta primi teĢvikinden yararlanamayacak,

- 1 nolu alt iĢveren ise; gerek asıl iĢverenin, gerekse 2 nolu alt iĢverenin Kuruma olan borçlarından dolayı sorumlu tutulamayacağından, 2 nolu alt iĢverene ait borçlar ödenmese dahi, takip eden aylarda kapsama giren borçlarının bulunmaması ve aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Kuruma vermesi kaydıyla sigorta primi teĢvikinden yararlanabilecektir.

3-9- Muvazaalı İşlemlerin Önlenmesi

6486 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen hükümler uyarınca, Kuruma bildirmiĢ olduğu sigortalıları fiilen çalıĢtırmadığı tespit edilen iĢverenler, anılan maddede öngörülen destekten bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmiĢtir.

Dolayısıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanmak üzere bildirimi yapılan sigortalının, bu iĢyerinde fiilen çalıĢmamasına karĢın aynı iĢverenin teĢvik kapsamına giren yada girmeyen diğer illerdeki iĢyerlerinde çalıĢtığının, baĢka bir ifade ile bahse konu sigorta primi teĢviki için öngörülen her bir iĢyeri bazında on (10) ve üzerinde sigortalı çalıĢtırma koĢulunu sağlamamasına karĢın, sigorta primi teĢvikinden yararlanmak amacıyla, diğer bir iĢyerinde çalıĢtırmıĢ olduğu sigortalısını kapsama giren il ve ilçelerdeki iĢyerlerinden bildirdiğinin, bu Genelgenin (4.3) bölümünde belirtildiği Ģekilde tespiti halinde, bu iĢverenler de sigorta primi teĢvikinden bir yıl süre ile yararlanamayacaklardır.

Ayrıca, bahse konu sigorta primi teĢvikinden yararlanmakta olan iĢverenin, kapsama giren il ve ilçelerdeki iĢyerlerinden Kuruma bildirimleri yapılan sigortalısının fiilen çalıĢmamasına karĢın, aynı iĢverenin teĢvik kapsamına giren ya da girmeyen diğer illerde faaliyet gösteren iĢyerlerinde çalıĢtırdığının tespiti ve bahse konu iĢverenin Kurumumuza yapmıĢ olduğu bildirimlerde her bir ay için ayrı ayrı olmak üzere bu sigortalıdan baĢka diğer sigortalı sayısı toplamının on (10) sigortalının altında olduğunun tespiti halinde, bahse konu sigorta primi teĢvikinden yersiz yararlanılmıĢ olacağından, tespit tarihine kadar yersiz yararlanılan aylara/dönemlere iliĢkin teĢvik tutarı da iĢverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

4- İŞVERENLERCE YURTDIŞINA GÖTÜRÜLEN/GÖNDERİLEN İŞÇİLER İLE ON VE ÜZERİNDE SİGORTALI ÇALIŞTIRAN İŞVERENLER İÇİN UYGULANACAK SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

4-1-06486/46486/56486/66486 Kanun Numarası Seçilmek Suretiyle Düzenlenmiş Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Yasal Süresi İçinde Verilmesi

Bahse konu sigorta primi teĢviklerinden yararlanılabilmesi için;

1-YurtdıĢına götürülen/gönderilen iĢçiler için 06486 kanun numaralı,

2- On ve üzerinde sigortalı çalıĢtırmakla birlikte;

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

14/16

a) (I) sayılı liste kapsamında olan illerde faaliyet gösteren iĢyerleri için 46486 kanun numaralı,

b) (II) sayılı liste kapsamında olan illerde faaliyet gösteren iĢyerleri için 56486 kanun numaralı,

c) (III) sayılı liste kapsamında olan il ve ilçelerde faaliyet gösteren iĢyerleri için 66486 kanun numaralı,

aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süre içinde Kurumumuza gönderilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza gönderilmesi halinde, söz konusu sigorta primi teĢviklerinden yararlanılması mümkün olamayacaktır.

1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ĠĢveren uygulama Tebliğinin “2.2- Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi” baĢlıklı bölümünde, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanları çalıĢtıran özel nitelikteki iĢyeri iĢverenlerinin cari aya iliĢkin olarak düzenleyecekleri asıl, ek veya iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerini, en geç belgenin iliĢkin olduğu ayı izleyen ayın 23’ünde e-Sigorta kanalıyla Kuruma göndermek zorunda olduğu, belgenin gönderilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, aylık prim ve hizmet belgesinin, son günü izleyen ilk iĢ günü Kuruma, e-Sigorta kanalıyla gönderileceği öngörülmüĢ bulunmaktadır.

Buna göre, özel nitelikteki iĢyeri iĢverenlerince cari aya iliĢkin düzenlenecek aylık prim ve hizmet belgelerinin en geç belgenin iliĢkin olduğu ayı izleyen ayın 23’üne kadar (dahil) Kuruma verilmesi gerekmektedir.

Yine, bazı özel nitelikteki iĢyerlerinde, resmi nitelikteki iĢyerlerinde olduğu gibi ayın 15’i ila takip eden ayın 14’ü arasında ücret alan sigortalılar çalıĢtırıldığından, bu nitelikteki özel sektör iĢyeri iĢverenlerinin aylık prim ve hizmet belgelerini en geç belgenin iliĢkin olduğu dönemi izleyen takvim ayının 7’sinde Kuruma vermeleri gerekmekte, bu iĢyerlerinin yukarıda belirtilen süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgesini Kuruma vermemesi halinde, söz konusu sigorta primi teĢviklerinden yararlanmaları mümkün bulunmamaktadır.

4-2- Tahakkuk Eden Sigorta Primlerinin Yasal Süresi İçinde Ödenmesi

Sigorta primi teĢvikinden yararlanmak amacıyla 06486/46486/56486/66486 kanun numaralı aylık prim ve hizmet belgesi seçilmek suretiyle Kuruma yasal süresi içinde gönderilmiĢ olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinin iĢveren hissesinin Hazinece karĢılanabilmesi için, aynı aya/döneme iliĢkin olmak üzere, gerek 06486/46486/56486/66486 sayılı kanun numaralı, gerek diğer teĢvik kanunları, gerekse kanun numarası seçilmeksizin Kuruma yasal süresi içinde verilmiĢ aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk etmiĢ sigorta primlerinin, iĢveren hissesinin Hazinece karĢılanmayan kısmı ile sigortalı hissesinin tamamının yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Sigorta primlerinin, Hazinece karĢılanmayan iĢveren hissesine isabet eden kısmı ile sigortalı hissesinin yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, (sözkonusu tutar gecikme cezası ve gecikme zammı ile sonradan ödense dahi) ilgili ay için bahse konu sigorta primi teĢviklerinden yararlanılamayacağından, tahakkuk eden sigorta primlerinin tamamı (Hazine hissesi de dahil), gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte iĢverenlerden tahsil edilecektir.

4-3-Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmediği veya Bildirilen Sigortalıları Fiilen Çalıştırmadığı Tespit Edilen İşverenlerle İlgili Yapılacak İşlemler

6486 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesine eklenen hükümler uyarınca, çalıĢtırdığı kiĢileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

15/16

fiilen çalıĢtırmadığı tespit edilen iĢverenler, anılan maddede öngörülen sigorta primi teĢviklerinden bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmiĢtir.

Yapılan düzenleme uyarınca, çalıĢtırdığı kiĢileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirilen sigortalıları fiilen çalıĢtırmadığı,

-Kurum denetim ve kontrolle görevli memurlarınca yapılan denetimler sonucu anlaĢılan iĢyerlerinden dolayı, tutanak tarihini izleyen,

-Mahkeme ilamından anlaĢılan iĢyerlerinden dolayı, mahkemenin kesinleĢme tarihini izleyen,

-Resmi kurum ve kuruluĢlardan alınan yazılardan anlaĢılan iĢyerlerinden dolayı, söz konusu yazıların Kuruma intikal tarihini izleyen,

ay baĢından itibaren, gerek iĢverenlerce yurtdıĢına götürülen/gönderilen iĢçilerden dolayı, gerekse on (10) ve üzerinde çalıĢtırılan sigortalılardan dolayı 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinde öngörülen sigorta primi teĢviklerinden bir yıl süreyle yararlanılması mümkün olamayacaktır.

Dolayısıyla bu nitelikteki iĢyerleri ile ilgili olarak, ilgili sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğünce iĢveren sistemi ana menüden 9-1-3-10 nolu seçenekler iĢaretlenmek suretiyle eriĢilen “PRĠM ĠNDĠRĠMĠNDEN BĠR YIL SÜREYLE YARARLANAMAYACAK ĠġY. GĠRĠġ” ekranı vasıtasıyla gerekli tanımlama yapılarak, aylık prim ve hizmet belgelerinin bir yıl süreyle 06486/46486/56486/66486 kanun numarası seçilmek suretiyle gönderilmesi engellenecektir.

Bahse konu düzenlemenin 1/1/2013 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiĢ olması nedeniyle, söz konusu iĢlem 1/1/2013 ve sonraki sürelere iliĢkin tespitler dolayısıyla yapılabileceğinden, gerek çalıĢtırdığı kiĢileri sigortalı olarak bildirmediği, gerekse bildirilen sigortalıları fiilen çalıĢtırmadığı tespit edilen tarihlerin 31/12/2012 ve önceki tarihlere iliĢkin olması halinde, yurtdıĢına götürülen/gönderilen iĢçiler ile on (10) ve üzerinde sigortalı çalıĢtıran iĢverenler için uygulanacak sigorta primi teĢviki için herhangi bir yasaklama iĢlemi yapılmayacaktır.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değiĢiklik uyarınca, Kanun hükmünün yürürlüğe girdiği 1/1/2013 tarihinden itibaren, Kuruma bildirmiĢ olduğu sigortalıları fiilen çalıĢtırmadığı tespit edilen iĢverenler de malullük, yaĢlılık ve ölüm sigorta primlerinde beĢ (5) puanlık prim indiriminden bir yıl süreyle yasaklı hale getirilmiĢtir.

4-4- Diğer Hususlar

5335 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve iĢletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluĢlar ile özel kanunla kurulmuĢ diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluĢları, kamu iktisadi teĢebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve iĢletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklar, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢviki kapsamına girmemektedir.

Dolayısıyla, resmi nitelikteki iĢyerleri için bahsekonu sigorta primi teĢviklerinden yararlanılması mümkün bulunmadığından, mahiyet kodu (1) ve (3) olarak tescil edilen iĢyerleri ile resmi nitelikte olduğu halde mahiyet kodu (2) ve (4) olarak tescil edilen iĢyeri iĢverenleri sözkonusu prim indirimlerinden yararlanamayacaklardır.

2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım iĢleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım iĢleri ile uluslararası anlaĢma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım iĢlerine iliĢkin iĢyerlerinde çalıĢtırılan

__________________________________________________________________________

MithatpaĢa Cad. No:7 - 06437 Sıhhiye/ANKARA Ayrıntılı bilgi: S. ALIÇ Dai.BĢk.V.

Tel :(0312) 458 71 10 – 432 12 58 Elektronik Ağ: www.sgk.gov.tr

Faks:(0312) 432 12 37 e-posta: Bu e-Posta adresi istek dışı postalardan korunmaktadır, görüntülüyebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir

16/16

sigortalılardan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanılamayacaktır.

5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendinde öngörülen sigorta primi teĢvikinden ise, 2886 sayılı Devlet Ġhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu Ġhale Kanunu kapsamındaki alım ve yapım iĢleri, 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım iĢlerine iliĢkin iĢyerlerinde çalıĢtırılan sigortalılardan dolayı yararlanılamayacak olup, uluslararası anlaĢma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım iĢlerine iliĢkin iĢyerlerinde çalıĢtırılan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir.

Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanmakta olan iĢverenler, bu teĢvikten yararlandıkları süreler içerisinde 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi ile ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanamayacaklardır.

Ancak, 5510 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinde öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanmakta olan iĢverenin, sigorta primi teĢvikinden yararlanma süresinin,

- Bakanlar Kurulu Kararı (I) sayılı liste kapsamındaki illerde faaliyet gösteren iĢyerleri için 31/12/2016 tarihinden önce sona ermesi halinde, 31/12/2016 tarihine kadar,

- Bakanlar Kurulu Kararı (II) sayılı liste kapsamındaki illerde faaliyet gösteren iĢyerleri için 31/12/2017 tarihinden önce sona ermesi halinde, 31/12/2017 tarihine kadar,

- Bakanlar Kurulu Kararı (III) sayılı liste kapsamındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren iĢyerleri için 31/12/2018 tarihinden önce sona ermesi halinde, 31/12/2018 tarihine kadar,

bu Genelgede belirtilen diğer Ģartların da sağlanması kaydıyla, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen sigorta primi teĢvikinden yararlanmaları mümkün bulunmaktadır.

06486/46486/56486/66486 kanun numarası seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden iĢsizlik sigortası primleri hakkında, iĢveren hissesi sigorta prim teĢviki uygulanmayacaktır.

Hazinece karĢılanan sigorta primleri, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

Bahse konu sigorta primi teĢviklerinden yersiz olarak faydalanıldığının tespiti hâlinde, yararlanılan teĢvik tutarı iĢverenden gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.

Yadigar GÖKALP ĠLHAN

Kurum BaĢkanı

DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

- Merkez ve taĢra teĢkilatı - ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

avcilar evden eve nakliyat beylikduzu evden eve nakliyat sisli evden eve nakliyat bahcelievler evden eve nakliyat umraniye evden eve nakliyat goztepe evden eve nakliyat