RİZE TİCARET BORSASI’NA HALA ÜYE DEĞİL MİSİN?

TESCİL İŞLEMLERİ

TESCİL İŞLEMLERİ

Borsaya tabi maddelerin en az miktarları üzerinde yapılan alım satım muamelerinin (ithalat, ihracat, alım satım) borsalara tescili zorunludur. Tescil işlemi, alım satım muamelesinin gerçekleşmesinden itibaren en geç otuz gün içinde tescil ettirilir. Bu süre içinde tescil zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda tescil ücreti yüzde elli fazlasıyla tahsil olunur. Tescil ücreti net tutar (KDV'siz tutar) üzerinden binde ikidir. Yasal sürenin geçmesi durumunda yüzde elli gecikme zammı uygulanır. İhracat tescillerinde tescil ücreti alınmaz. Alım satım beyannamesi üç nüsha olarak düzenlenir.  

 

Tescil işlemi gerçekleştirilirken dikkate alınacak hususlar; Beyannamenin usulüne uygun olarak doldurulup doldurulmadığı, alım satım işleminin yapıldığı tarih ve tescile gelindiği tarihe bakılması, fiyat kontrolü bu fiyatların gerçeği yansıtan güncel ve makul fiyatlar olup olmadığına bakılması, beyannamedeki imzaların kontrolünün yapılması bu imzaların imzaya yetkili şahıslarla ait olup olmadığının kontrolü, alım satımı yapan firmanın stokları borsamız tarafında tutuluyor ise mevcut stokunun yeterli olup olmadığına bakılması, stokları borsamız tarafından tutulmuyor ise bu mallara ait yabancı borsalara ait alıcı suretlerinin yeterli olup olmadığına bakılması bu borsalardan beyanname teyitlerinin alınması. Beyannameler; tarih atılmak, tescil numarası verilmek suretiyle tescil memuru tarafından imzalanır ve tescil ücreti hesaplanarak makbuz kesilir.